ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα μας κατά την παράδοση συνοδεύονται από :

  • Πιστοποιητικό ποιότητας σύμφωνα προς τον ΕΛΟΤ 1421-3 και ΕΛΟΤ1421-2
  • Εργοστασιακή πιστοποίηση έλεγχου ραδιενέργειας
  • Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης
  • Υπεύθυνη Δήλωση κατά τον Ν 105 ακριβούς ζύγισης του εμπορεύματος


Οι Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος σύμφωνα με τον ΚΤΧ 2008, πρέπει σε όλα τα στάδια της διακίνησής τους να συνοδεύονται από: α) Το Δελτίο Αποστολής. β) Το Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης. γ) Αντίγραφο των Πιστοποιητικών ελέγχου παραγωγής, όπως εκδίδονται από τον παραγωγό (mill test certificate) και δ) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης από ανεξάρ¬τητο φορέα ή, στην περίπτωση που δεν έχει ακόμη θεσπι¬σθεί νομοθετικά, δήλωση του εργοστασίου ή της μονάδας διαμόρφωσης ότι το τελικό προϊόν παραμένει στην ίδια κατηγορία ποιότητας μετά από τις σχετικές εργασίες. Επιπλέον, κάθε ακέραιο δέμα ράβδων όπως και κάθε κουλούρα πρέπει να φέρουν πινακίδα, σταθερά συνδεδεμένη, στην οποία να περιέχονται κατ’ ελάχιστο οι εξής πληροφορίες: η χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής, η κατηγορία των χαλύβων, ο μήνας και το έτος παραγωγής, ο αριθμός χύτευσης, ο αριθμός του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης , η ονομαστική διάμετρος και η σήμανση.