Σήμανση χαλύβων


Γενικές πληροφορίες

Τα διεθνή πρότυπα επιβάλλουν την σήμανση κάθε μπετόβεργας κατά το στάδιο της παραγωγής της ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή δυνατός ο έλεγχος της προέλευσης και της κατηγορίας χάλυβα, ειδικά σε περίπτωση αστοχίας υλικού.

Τα συστήματα σήμανσης που ακολουθούνται ποικίλουν, αλλά υπάρχουν δεδομένα χαρακτηριστικά του υλικού που αποτυπώνονται σε σταθερή βάση, και είναι τα εξής

Χώρα και εργοστάσιο παραγωγής

Κατηγορία ποιότητας υλικού πχB500c, B500A, S500s κλπ

Μορφή προϊόντος πχ ευθύγραμμοι ράβδοι , κουλούρες

Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει σαφές διακριτικό στοιχείο του παραγωγού, όπως διακριτικά αρχικά 

Η χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο παραγωγής εντοπίζονται μέσω σήμανσης που αποτυπώνεται στην επιφάνεια των ράβδων. Συνηθέστερα, χρησιμοποιείται το σύστημα στο οποίο συγκεκριμένος αριθμός εγκάρσιων κανονικών νευρώσεων, διατάσσονται ανάμεσα σε έντονες νευρώσεις που οριοθετούν την πληροφορία.

 Η έναρξη της σήμανσης οριοθετείται με δυο διαδοχικές πλάγιες έντονες νευρώσεις.

Ακολουθεί συγκεκριμένος αριθμός κανονικών πλάγιων νευρώσεων που υποδηλώνει την χώρα παραγωγής και καταλήγει σε ενισχυμένη νεύρωση.

Στη συνέχεια ακολουθεί άλλος αριθμός κανονικών πλάγιων νευρώσεων που υποδηλώνει την μονάδα παραγωγής, ο οποίος καταλήγει εκ νέου σε ενισχυμένη νεύρωση που αποτελεί και το τέλος της σήμανσης.

Σε περίπτωση που ο αριθμός που υποδηλώνει τη μονάδα παραγωγής είναι διψήφιος, το κάθε ψηφίο συμβολίζεται με κανονικές πλάγιες νευρώσεις ανάμεσα σε ενισχυμένες, με τον πρώτο αριθμό κανονικών νευρώσεων να συμβολίζει το πρώτο ψηφίο, (δεκάδα) και τον δεύτερο αριθμό κανονικών νευρώσεων το δεύτερο ψηφίο, (μονάδα), του κωδικού αριθμού εργοστασίου παραγωγής.


Σήμανση

Σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ (ΕΛΟΤ 1421-3) ο χάλυβες κατηγορίας B500C φέρουν στην επιφάνεια τους δυο ή περισσότερες σειρές πλαγίων νευρώσεων αντίθετης φοράς ενώ σε κάθε σειρά οι νευρώσεις έχουν εναλλασσόμενες γωνίες κλίσης ως προς τον διαμήκη άξονα της ράβδου.ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΑΛΥΒΑ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ B500C (ΕΛΟΤ 1421-3)

Το συνολικό προφίλ των νευρώσεων εξαρτάται από τη χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής.ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΥΒΑ Β500Α

 ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΑΛΥΒΑ Β500Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΩΝ

Code Countries

1 Austria, Czech republik, Germany, Poland, Slovakia

2 Belgium, Luxemburg, Netherlands, Switzerland

3 France, Hungary

4 Italy, Malta, Slovenia

5 Ireland, United Kingdom

6 Denmark, Finland, Estonia, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Sweden

7 Portugal, Spain

8 Cyprus, Greece

9 Other countries ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΑ Β500C 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕΣΗΜΑΝΣΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΗΜΑΝΣΗ ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ